El departament de Justícia del Govern presenta dues mesures urgents per regular el mercat de lloguer

16
May 2019

El departament de Justícia del Govern presenta dues mesures urgents per regular el mercat de lloguer

Avui la honorable consellera de Justícia Ester Capella, junt amb la Sra. Patricia Gomà, secretària general del departament de Justícia i el Sr.Xavier Bernadí, Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques, han presentat a la seu del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona la seva proposta sobre la regulació del mercat de lloguer a través d’una normativa específica en la que està treballant. La presentació s’ha produït amb una reunió a porta tancada on hi han assistit el Sr. Gerard Duelo, president del COAPI de Barcelona i província, el Sr. Joan Ollé, president de l’AIC , la  Sra. Anna Puigdevall, gerent de l’AIC i la Sra. Montserrat Junyent, cap d’Assessoria Jurídica del Col·legi. 

El Govern prendrà dues mesures legislatives

 Després de la reunió i en declaracions als mitjans, la consellera Capella ha confirmat que el departament portarà a la taula de l’Executiu del proper dimarts 21 de maig, un decret llei per fer possible la limitació del preu dels arrendaments a les zones amb alta demanda acreditada de pisos de lloguer.

Segons declaracions de la conselleria, aquesta nova norma facultarà el departament competent en matèria d’habitatge perquè pugui regular el preu del lloguer, ja sigui directament o donant la capacitat per fer-ho als ajuntaments o altres ens supramunicipals. L’import dels contractes d’arrendament de finques urbanes quedarà fixat per llei a l’entorn de l’índex de referència de preus del lloguer.

El Govern planteja el decret llei després que el Parlament instés l’Executiu a prendre “mesures urgents” per “limitar l’increment dels preus del lloguer en zones de forta demanda acreditada”, d’acord amb la Moció 84/XII. El decret llei és una norma reservada per a les mesures urgents, aprovada pel Govern, que és plenament vigent a partir de la seva aprovació, però que s’ha de votar al Parlament en un termini màxim de 30 dies hàbils. Amb aquesta votació, la cambra legislativa pot validar-la, derogar-la o tramitar-la com a projecte de llei. En aquest últim cas, la norma mantindria la vigència durant la tramitació.

La consellera ha afirmat que aquest pas endavant en la regulació del mercat del lloguer és absolutament necessari degut a l’actual desproporció entre l’increment dels preus i les capacitats adquisitives de la societat no són equitatives i cal trobar l’equilibri entre tots els actors. També ha comentat que és la primera vegada que Catalunya regula directament a través del seu Codi Civil, exercint les competències que són pròpies del Govern català.

Memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei d’Arrendaments

La conselleria de Justícia comenta que el pròxim Consell Executiu també donarà llum verda a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’arrendament de finques urbanes que prepara el Departament de Justícia,

que n’inicia la tramitació formal. L’Avantprojecte de llei incorporarà el mecanisme per a la limitació dels preus aprovat per decret llei i ampliarà la regulació a la resta d’aspectes relacionats amb el lloguer d’habitatges. L’aprovació de la memòria preliminar al Consell Executiu és un tràmit indispensable per a la tramitació de qualsevol avantprojecte de llei. La memòria justifica la iniciativa legislativa i indica els aspectes que regularà. Amb l’aprovació d’aquest acord, pot començar el període de consulta pública, adreçat a la població en general i a les organitzacions vinculades a l’arrendament en particular. Després d’aquest període, el Govern continuarà

amb la redacció de l’Avantprojecte de llei. Un cop aprovat, l’Executiu portarà el projecte de llei al Parlament de Catalunya perquè n’iniciï la tramitació i el debat.

Entre d’altres, establirà que la durada mínima dels lloguers d’habitatges a Catalunya se situï en una forquilla entre els sis i els deu anys. En el cas del lloguer d’un immoble d’un arrendador particular, la durada mínima del contracte serà inferior a la dels pisos o cases que pertanyin a societats dedicades al negoci immobiliari.

El marc legal actual estableix que el propietari d’un pis pot exigir l’avançament de tres mensualitats al llogater com a fiança, dipòsit i aval bancari com a condició per a l’arrendament. El Govern ho considera excessiu i reduirà el nombre de mensualitats. En relació amb el dret d’adquisició preferent de l’inquilí en cas de venda de l’habitatge, la regulació espanyola permet que els inquilins hi renunciïn. En canvi, la llei catalana suprimirà aquesta possibilitat i deixarà sense efecte totes les clàusules de renúncia incloses en els contractes signats a partir de la seva entrada en vigor.

La consellera també ha afirmat que la llei catalana d’arrendaments inclourà l’obligatorietat de documentar l’estat dels pisos amb vídeos o fotografies per ajudar als llogaters a recuperar les fiances més fàcilment, sense haver d’afrontar reclamacions per danys que no hagin provocat; i a propietaris, que podran constatar els danys causats al seu immoble durant la vigència del contracte i rescabalar-ne el valor. Així, la nova regulació dels arrendaments urbans reduirà el nombre de disputes i la seva judicialització.

Els presidents del Col·legi i l’Associació han agraït la visita de la conselleria i han afirmat que estan d’acord amb la necessitat que planteja de regular el mercat de lloguer, reiterant que s’haurà d’estudiar tot el desenvolupament d’aquest marc normatiu i que des del col·lectiu es continuarà fent la mediació entre tots els actors implicats.

Aquesta és la informació de la que disposem fins al moment. Quan tinguem més informació us ho farem saber amb la màxima prioritat.

Etiquetes:

    Artícles relacionats
    Deixa un comentari

    Deixar un comentari